mettaในสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดวิกฤติในหลาย ๆ ด้าน จนทำให้บางคนอาจเกิดความเครียดได้ ดังนั้น เพื่อเป็นผลดีแก่ตัวเองและอีกหลายคน ขอให้ท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้แก่ผู้ที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ ร่วมเกิด ร่วมแก่ ร่วมเจ็บ ร่วมตาย และอย่าลืมแผ่ให้ตนเองด้วยนะครับ คำว่า “เมตตา” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้อธิบายไว้ว่า

Read more: :: เมตตา ::