Cinque Terre
ข่าวสารและกิจกรรมวัดดาวดึงษาราม...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา...

         "วันมาฆบูชา" เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์แก่มหาสังฆสันนิบาตในมณฑลวัดเวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งในวันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ๔ ประการคือ

          ๑.     พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่าง ๆ ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย

         ๒.   พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา

         ๓.    พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ คือผู้ได้อภิญญา ๖ ข้อ

         ๔.    วันที่พระสงฆ์ทั้งหมดมาชุมนุมกันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)

        ด้วยเหตุการณ์ประจวบกับ ๔ อย่าง จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า จาตุรงคสันนิบาต (มาจากศัพท์บาลี จาตุร+องฺค+สนฺนิปาต แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสี่ประการ) โดยประชุมกัน ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ๙ เดือน (๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช)

เพราะฉะนั้น  ขอเชิญศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชา  ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๗๑ ณ วัดดาวดึงษาราม

     ๐๗.๐๐ น. ตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ ๑๐ รูป

     ๐๙.๐๐ น. ร่วมทำวัตรเช้า ฟังพระธรรมเทศนา

     ๑๙.๐๐ น. ร่วมทำวัตรเย็น  ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

โพสเมื่อ 2018-02-21 13:32:46


ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ...

ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา...

      "วันมาฆบูชา" เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์....

อ่านเพิ่ม....

เพจวัดดาวดึงษาราม
ฟังธรรมะ
สวดพระมาลัย