Cinque Terre
ธรรมะและคติธรรมสอนใจ...

ธรรมะและคติธรรม..


ผู้ชุบชีวิตศิษย์มีสำนัก (นาวาอากาศโทสุรินทร์ คุ้มจั่น)

            “กบ...หลวงพ่อให้มาตามตัวไปอยู่ด้วยกัน ข้อความประโยคนี้ผู้พูดคือ สามเณรประเชิญ ชื่นรักชาติ เปรียญ (ปัจจุบัน คือนายประเชิญ ชื่นรักชาติ) ศิษย์ (เอก) วัดดาวดึงส์พูดกับสามเณรสุรินทร์ คุ้มจั่น  เปรียญ (คือข้าพเจ้าเอง) ซึ่งเป็นศิษย์ (นอก)  สำนักวัดชนะสงคราม ขณะพำนักพักอาศัยอยู่ชั่วคราวที่วัดสามพระยา เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๑๙ และข้อความนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเกิดใหม่ในชีวิตของข้าพเจ้า เพราะหลวงพ่อเป็นผู้ชุบชีวิตให้ข้าพเจ้ามีสำนักนับแต่นั้นมา

            ย้อนหลังไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ข้าพเจ้าได้ติดตามอาจารย์พระมหาสมศักดิ์ อุปสโม (ปัจจุบันคือ พระธรรมโมลี) มาจากวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาอยู่วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ ได้รับความเมตตามาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์  วัดชนะสงคราม ในปัจจุบัน  เมตตาให้ที่อยู่อาศัย ให้การปกครองดูแล ให้การศึกษาและอบรมสั่งสอนเป็นศิษย์สำนักวัดชนะสงครามด้วยความอบอุ่นตลอดมา จนถึงปี ๒๕๑๙ ขณะเป็นสามเณรเปรียญธรรม ๗ ประโยค ข้าพเจ้าต้องมันอันพ้อมสภาพเป็นสามเณรวัดชนะสงครามพร้อมกับเพื่อนสามเณรอีก ๖ รูป ต่อมาข้าพเจ้าได้พบกับหลวงพ่อมหาเอื้อน (ปัจจุบันคือ พระเทพสุธี) ขณะมาเรียน ป.ธ.๘ ที่สำนักเรียนวัดสามพระยาด้วยกัน และท่านได้ให้ความเมตตาชั่วคราวพร้อมบิณฑบาตเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีทุกวันซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสำนักในบุญคุณมาจนทุกวันนี้ ต่อมาข้าพเจ้าได้พบกับสามเณรประเชิญ ชื่นรักชาติ กัลยาณมิตรวัดดาวดึงส์ จนเป็นที่มาของประโยคข้างต้น

            “หลวงพ่อท่านทราบเรื่องแล้วสงสาร   ด้วยเห็นว่าเป็นคนอยุธยาด้วยกันอยากช่วยเหลือเณรที่อยากเรียนหนังสือ แต่ไม่มีที่อยู่อาศัยเลยได้เมตตาให้ไปอยู่ด้วย”  สามเณรประเชิญกล่าวเสริมขึ้น แม้หลวงพ่อจะกังวลในเรื่องความประพฤติในอดีตอันเป็นอนาจารของข้าพเจ้าอยู่บ้าง แต่ก็ได้สามเณรประเชิญกัลยาณมิตรของข้าพเจ้าเองอีกนั่นแหละเป็น “ปาฏิโภค” ผู้ค้ำประกันความประพฤติ ซึ่งข้าพเจ้ายังสำนึกในบุญคุณและน้ำใจอันประเสริฐของเพื่อนผู้นี้และขอประกาศไว้ ณ โอกาสนี้

            หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ต้องได้มาอยู่วัดดาวดึงส์เป็น “ศิษย์สำนักวัดดาวดึงส์” อย่างเต็มภาคภูมิ แม้จะมีสถานะที่ออกจะแตกต่างไปจากรุ่นพี่ และศิษย์ผู้น้องอื่นๆอยู่บ้าง  กล่าวคือ มาอยู่ตอนโตและเป็นเปรียญอยู่แล้วบ้างแล้ว(ซึ่งปกติหลวงพ่อจะไม่รับ) แต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ได้รับความเมตตา ได้รับกายกย่องอุดหนุนค้ำจุน ได้รับสิทธิ ได้รับอดิเรกลาภ ฯลฯ อย่างมากมาย ที่สำคัญทำให้ข้าพเจ้าสอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค  ในปี พ.ศ.๒๕๒๑ และได้มีโอกาสฝึกฝนความเป็นนักพูดนักเทศน์ พิธีกร ทั้งในด้านวิชากรและประสบการณ์ต่างๆ  จากหลวงพ่อทั้งทางตรงและทางอ้อม    เช่น ได้รับมอบหมายให้สอนหนังสือบาลีชั้นต่างๆ  กับครูอาจารย์พระธรรมกถึกเอกหลายท่าน อาทิ พระมหาระมัด  วัดบางบางแวก ประปริยัติสุธี วัดมหาธาตุ พระครูสิริชัยวัตร  วัดมะเกลือ  พระครูวิจิตรสาธุวัตร  วัดพระเชตุพน พระครูปลัดชัยวัฒน์ (ปัจจุบันคือพระวิจิตรธรรมพาที) วัดประยุรวงศาวาส เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และซึมซับเอาเทคนิค ท่าที วิชาการ ประสบการณ์ โวหาร ลูกเล่น กลเม็ด ฯลฯ มาได้บ้าง

             นับแต่ปี ๒๕๑๙- ๒๕๒๔ รวมเวลา ๕ ปีเต็มที่ข้าพเจ้าได้เป็นศิษย์สำนักวัดดาวดึงส์อยู่นั้น ข้าพเจ้าไม่อาจที่จะล่วงรู้ความคาดหวังของหลวงพ่อต่อศิษย์ทุกคนร่วมถึงข้าพเจ้าได้ แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นจากสิ่งที่มองเห็นได้รับรู้ได้สัมผัสได้ ก็คือ ทุกสิ่งที่ท่านทำ ทุกคำที่ท่านพูด และทุกอย่างที่ท่านให้ เป็นการกระทำเพื่อศิษย์ทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อตัวเอง เป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยดูแล  ประคบประงมต้นไม้ต้นหญ้าจนเจริญงอกงามเติบโตโดยไม่หวังจะกินดอกกินผลจากต้นไม้นั้น ดังเช่น ชีวิตของข้าพเจ้าจากต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาได้มีโอกาสพลิกฟื้นและเจริญเติมโตขึ้นมาก็เพราะหลวงพ่อ ข้าพเจ้าก็มีอาชีพมีหน้าที่การงาน มีความสำเร็จในชีวิตอยู่ในสังคมได้ทุกวันนี้ก็ด้วยการให้ของหลวงพ่อแท้ๆ  โดยที่หลวงพ่อไม่ได้หวังเลยว่า จะได้รับประโยชน์สิ่งของอะไรจากต้นไม้นี้

            ท้ายที่สุดแห่งบทความนี้ข้าพเจ้าขอกราบขมาต่อดวงวิญญาณของหลวงพ่อ หากขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จะพึงได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน อันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจไม่ได้อย่างที่ปรารถนาประการใดก็ตามและขอประกาศกตัญญูบูชาคุณหลวงพ่อด้วยการปฏิญญาที่จะทำงานรับใช้พระศาสนาด้วยความรู้และประสบการณ์ที่ถ่ายทอดมาจากความเป็นศิษย์สำนักวัดดาวดึงษ์ ด้วยความชื่อมั่นว่า พลังแห่งกุศลกรรมที่หลวงพ่อได้สั่งสมไว้เป็นอเนกปการ อันมีพรหมวิหารธรรมเป็นปุเรจาริก จักเป็นพลวปัจจัย เป็นอุปนิสัย นำส่งให้หลวงพ่อไปสถิต ณ พรหมภูมิสวรรค์อันเป็นทิพย์ และเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานสมมโนปณิธานของพระคุณท่านเทอญ

                            ลาก่อนหลวงพ่อผู้เลิศคุณ

                            เคยชุบชีพการุณย์ค้ำจุน

                            ลาจากเพราะกรรมนำชีพดับ แลนา

                             เหลือแต่นามโคตรอาลัยเศร้า  คิดถึงทุกวาร

                                                                                        นาวาอากาศโทสุรินทร์ คุ้มจั่น 

                                                                              อนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

                                                                                          บทความจากหนังสือ จากใจศิษย์

 

โพสเมื่อ 2018-06-08 09:16:20


ธรรมะและคติธรรมอื่นๆ...

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส (สำรวย นักการเรียน)

     เมื่อพบกับท่านสมอาจ ท่านบอกว่า ให้รีบส่งบทความได้แล้ว ผู้เขียนยังคิดไม่ออกว่า จะเขียนอะไรดี ....

อ่านเพิ่ม....

ก้าวไป บนทางธรรม (คนใกล้วัด)

     โดยปกติเวลามากราบหลวงพ่อพระเทพปริยัติวิธาน อดีตเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม พร้อมคุณแม่ ท่านจะ....

อ่านเพิ่ม....

เพจวัดดาวดึงษาราม
ฟังธรรมะ
สวดพระมาลัย