Cinque Terre
ธรรมะและคติธรรมสอนใจ...

ธรรมะและคติธรรม..


BELIEVE OR NOT (โดย... สำรวย นักการเรียน)

               ผมได้อ่านบทความเรื่อง "สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ ฤกษ์งาม ยามดี ดิถิีมงคล"  ในวาระสารช่อคูณ ฉบับบมกราคม-มีนาคม ๒๕๔๘  ของกองอนุศาสนาจารย์  ทหารอากาศ ผู้เขียนบทความนี้คือ น.ท.เฉลิม ศิริสวัสดิ์ ท่านผู้เขียนบรรยายว่า  โบราณาจารย์ได้ระบุถึงวันที่ไม่ควรประกอบการงานบางอย่างเอาไว้ คือ ห้ามขึ้นบ้านใหม่ในวันเสาร์ ห้ามเผาผีวันศุกร์  ห้ามโกนจุกวันอังคาร  ห้ามแต่งงานวันพุธ    ผมก็สงสัยมานานแล้วเหมือนกันว่า ทำไมต้องห้ามด้วย มีเหตุผลอะไรหรือไม่

                ท่านผู้เขียนบทความ (น.ท.เฉลิม ศิริสวัสดิ์) ได้อธิบายต่อไปว่า  วันเสาร์ห้ามขึ้นบ้านใหม่ ก็เพราะว่า ดาวเสาร์ถือว่าเป็นดาวโทษทุกข์เป็นดาวบาปเคราะห์ และเป็นประธานของฝ่ายดาวบาปเคราะห์ (ทำให้รู้ว่าดาวก็มีประธานกับเขาเหมือนกันนะครับ)  ดังนั้น จึงไม่ควรที่จะทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุข และสวัสดี

           วันศุกร์ห้ามเผาผี  มีคำพูดที่คล้องจองกันว่า “ เผาผีวันศุกร์ให้ทุกข์แก่คนเป็น” ก็เนื่องมาจากว่า ดาวศุกร์เป็นเทพเจ้าแห่งความรัก ความสมบูรณ์พูนสุข จึงไม่ควรทำสิ่งที่เป็นความทุกข์ ความโศกทั้งสิ้น

           วันอังคารห้ามโกนจุก   ก็เนื่องดาวอังคารเป็นดาวบาปเคราะห์เป็นเทพเจ้าแห่งความดุเดือนเลือดพล่าน ดังนั้น หากโกนจุกซึ่งจะต้องใช้ของมีคมเครื่องมือที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

           วันพุธห้ามแต่งงาน   มีสาเหตุอีกเหมือนกัน  คือ ดาวพุธ  เป็นดาวที่มีความแปรปรวน หาความแน่นอนไม่ได้ แต่การแต่งงานเป็นสิ่งที่ต้องการความถาวร ยั่งยืน ดังนั้น วันพุธจึงห้ามการแต่งงาน

               ในทรรศนะของผมเห็นว่า   ความเชื่อดังกล่าวเป็นความเชื่อในทางด้านโหราศาสตร์  ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน อยู่ในสังคมพุทธ ถึงจะมีบางคนกล่าวว่า  สังคมไทยเป็นสังคมพุทธบันเทิงก็ตามที ก็ควรพินิจพิเคราะห์ให้ดีว่า  จะเชื่อตามนั้น หรือไม่อย่างไร

            แล้วชาวพุทธจะเชื่อกันอย่างไร  จะเชื่ออย่างไรนั้นก็ขอให้อยู่ในดุลพินิจและวิจารณญาณของท่านทั้งหลายก็แล้วกัน  

             ผมขอเสนอแนวทางความเชื่อของชาวพุทธอย่างหนึ่ง คือในบทสวดที่ชาวพุทธได้ยินกันอยู่เสมอๆ  (ถึงจะไม่รู้เรื่องเป็นส่วนมากก็ตาม) มีอยู่ว่า

                                              สุนักขัตตัง สุมังคะลัง    สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง

                                               สุขะโณ สุมุหุตโต  จะ  สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ

                                              ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง

                                              ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง  ปะณิธี เต ปะทักขิณา

                                               ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ

                ฤกษ์ ยาม เวลา ขณะ ครู่ ที่บุคคลกระทำชอบทางกาย วาจา และใจ ฤกษ์ ยาม เวลา ขณะ ครู่นั้นนั่นเอง เป็นฤกษ์ดี เป็นยามดี เป็นเวลาดี เป็นขณะดี เป็นครู่ดี เป็นการบูชาดีในท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย บุคคลทำสิ่งที่ชอบธรรม ย่อมได้รับผลประโยชน์ที่ชอบธรรม (เช่นกัน )

                แปลให้ได้ความชัดๆ อีกครั้งว่า คราใดทำดี พูดดี คิดดี ครานั้นนั่นแหละดี

                 สังคมในโลกปัจจุบันมีความสับสนวุ่นวาย มีแต่ความแก่งแย่ง รบราฆ่าฟันกันทุกแห่งหน แต่หากเราแต่ละคน คิดดี พูดดี ทำดี รับรองได้ว่า  สังคมโลกจะมีแต่ความสงบเรียบร้อย ความงดงาม น่าอยู่อาศัย  เป็นที่อิจฉาของมนุษย์ต่างดาวเป็นแน่  หรือ ท่านผู้อ่านดาวดึงษ์สารเห็นว่าไม่จริง

                              (บทความจากดาวดึงษ์สาร ฉบับที่ ๔ ปีที่ ๒ ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๔๙)

โพสเมื่อ 2018-02-21 16:21:40


ธรรมะและคติธรรมอื่นๆ...

BELIEVE OR NOT (โดย... สำรวย นักการเรียน)

     ผมได้อ่านบทความเรื่อง

อ่านเพิ่ม....

ก้าวไป บนทางธรรม (คนใกล้วัด)

     โดยปกติเวลามากราบหลวงพ่อพระเทพปริยัติวิธาน อดีตเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม พร้อมคุณแม่ ท่านจะ....

อ่านเพิ่ม....

เพจวัดดาวดึงษาราม
ฟังธรรมะ
สวดพระมาลัย