Cinque Terre
เจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม...

เจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม


พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ)

สถานะเดิม

     ชื่อบุญเสริม ชนะฤทธิ์ เกิดวันจันทร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีวอก วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙ นามบิดา นายสวย นามมารดา นางสำราญ ชนะฤทธิ์ ณ บ้านเลขที่ ๓/๑ ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชา

     วันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔ ณ วัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร

     พระเทพปริยัติวิธาน (บุษย์ โกวิโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร ขณะดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ที่ พระครูโสภณธรรมาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท

     วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๙ ณ วัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร
     พระเทพปริยัติวิธาน (บุษย์ โกวิโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร ขณะดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ที่ พระครูโสภณธรรมาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์
     พระราชปริยัติโมลี (วงศ์ อาภากโร) วัดชนะสงคราม ขณะดำรงสมณศัดิ์ที่ พระกวีวงศ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
     พระเทพมุนี (ธีร์ มหาธีโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระปริยัติธีรคุณ เป็นพระอนุศาสนาจารย์

วิทยฐานะ

     พ.ศ. ๒๕๑๐ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนประชาบาล วัดโรงหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     พ.ศ.๒๕๑๗ สอนได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     พ.ศ.๒๕๒๗ สอบได้ ประโยค ป.ธ. ๕ สำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร
     พ.ศ.๒๕๑๖ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
     พ.ศ.๒๕๔๗ สรำเร็จการศึกษาปริญญาโท พุทธศาตรมหาบัณฑิต (พธ.ม)

การปกครอง

     พ.ศ.๒๕๒๗ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
     พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
     พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นเจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน
     พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

การศึกษา

     พ.ศ. ๒๕๒๐ - ปัจจุบัน เป็นครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีสำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม
     พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นกรรมตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
     พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๓๖ เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดดาวดึงษาราม
     พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นพระปริยัตินิเทศนก์ส่วนกลาง

สมณศักดิ์

      พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษที่ พระครูบวรสิกขการ


ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ...

ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา...

      "วันมาฆบูชา" เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์....

อ่านเพิ่ม....

เพจวัดดาวดึงษาราม
ฟังธรรมะ
สวดพระมาลัย