Cinque Terre
พระเทพปริยัติวิธาน...

พระเทพปริยัติวิธาน(บุศย์ โกวิโท)


พระเทพปริยัติวิธาน (บุศย์ โกวิโท) อดีตเจ้าอาวาส
ผู้ก่อตั้งสำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม

ประวัติพระเทพปริยัติวิธาน(บุศย์ โกวิโท)

     นามเดิม บุศย์ เปรมวงศิริ เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๘ เป็นบุตรนายสน นางบุญ ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่หมู่ที่ ๙ ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เคยรับราชการเป็นผู้อบรมตรี กรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๔๙๓ ณ วัดหนองเสือ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ) วัดสุทัศเทพวนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ สอได้นักธรรมชั้นเอก และจบการศึกษาพิเศษเป็นนักเรียนอบรมครูคณะสงฆ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๔

งานปกครอง

     พ.ศ ๒๔๘๙ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

     พ.ศ.๒๔๙๙ เป็นเจ้าอาวาสวัดพิกุทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

     พ.ศ.๒๕๐๒ เป็นเจ้าคณะตำบลวัดชลอ - บางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

     พ.ศ.๒๕๐๒ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม บางกรอกน้อย กรุงเทพมหานคร

     พ.ศ.๒๕๐๒ เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

     พ.ศ.๒๕๐๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

     พ.ศ.๒๕๐๘ เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรมคิรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

     พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นพระอุปัชฌาย์

     พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นเจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน และศิริราช เขต ๒ บากอกน้อย กรุงเทพมหานคร

     พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดจรุรมิตรประดิษฐาราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

     พ.ศ.๒๕๓๓ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการอบรมวิปัสสนา วัดน้อยนางหงส์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

อุปสมบท

     วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๙ ณ วัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร
     พระเทพปริยัติวิธาน (บุษย์ โกวิโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร ขณะดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ที่ พระครูโสภณธรรมาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์
     พระราชปริยัติโมลี (วงศ์ อาภากโร) วัดชนะสงคราม ขณะดำรงสมณศัดิ์ที่ พระกวีวงศ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
     พระเทพมุนี (ธีร์ มหาธีโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระปริยัติธีรคุณ เป็นพระอนุศาสนาจารย์

วิทยฐานะ

     พ.ศ. ๒๕๑๐ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนประชาบาล วัดโรงหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     พ.ศ.๒๕๑๗ สอนได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     พ.ศ.๒๕๒๗ สอบได้ ประโยค ป.ธ. ๕ สำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร
     พ.ศ.๒๕๑๖ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
     พ.ศ.๒๕๔๗ สรำเร็จการศึกษาปริญญาโท พุทธศาตรมหาบัณฑิต (พธ.ม)

งานการศึกษา

     พ.ศ.๒๔๙๔ เป็นครูสอนปริยัติธรรมประจำวัดดาวดึงษาราม
     พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นกรรมการควบคุมการสอบธรรมสนามหลวง
     พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
     พ.ศ.๒๕๐๒ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนสอนพระนวกะ ที่วัดดาวดึงษาราม
     พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นผู้ก่อตั้งและอำนวยการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดดดาวดึงษาราม
     พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม
     พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นผู้จัดตั้งและเป็นผู้อำนวยการสถานพัฒนาเด็กสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปภัมภ์ ซึ่ได้จัดตั้งที่วัดดาวดึงษารามแห่งแรก
     พ.ศ.๒๕๒๘ ได้คัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนาดีเด่น ด้านการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวัดวิสาขบูชา
     พ.ศ.๒๕๓๔ ได้รับโล่เกียติยศผู้จัดการศึกษาดีเด่น จากเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

งานเผยแพร่

     พ.ศ.๒๔๙๔ เป็นสมาชิกสภาพระธรรมกถึก
     พ.ศ.๒๔๙๔ เป็นกรรมการสอบศีลธรรมในเขตจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันผู้ว่าราชการจังหวัด
     พ.ศ.๒๕๐๗ เป็นกรรมการวิทยากรกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
     พ.ศ.๒๕๐๙ เป็นพระธรรมทูต

งานพิเศษ

     ได้รับไปทำกิจพระพุทธศาสนาและดูแลการพระศาสนาในต่างประเทศ ดังนี้

      พ.ศ.๒๕๐๙ ได้ผูกพัทธสีมา วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

      พ.ศ.๒๕๑๐ ได้โดยเสด็จสมเด็จพระสังฆราช วัดพระเชตุพน ไปดูกิจการพระศาสนารวม ๑๖ ประเทศ

      พ.ศ.๒๕๑๑ ได้ผูกพัทธสีมา วัดเชตวัน กุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

      พ.ศ.๒๕๑๔ ได้โดยเส็จสมเด็จพระสังฆราช วัดพระเชตุพน ไปประเทศกัมพูชา เนื่องในวันถวายพระเพิลงสมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา

      พ.ศ.๒๕๑๔ ได้เข้ารับการอบรม และรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบบัญชีวัดจากเจ้าคณะจังหวัดธนบุรี

      พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นพระธรรมทูตสายพิเศษไปจังหวัดลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

      พ.ศ.๒๕๑๘ เป็วิทยากรของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.)

      พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นประธานหน่วยเทศบาลสหภูมิอยุธยา และ อปต.ภาค ๒

      พ.ศ.๒๕๒๕ ติดตามสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดจักวรรดิราชาวาส ไปผูกพัทธสีมา ณ วัดไทยในลอสแองแจลิส สหรัฐอเมริกา และวัดไทยพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และไปดูกิจการพระศาสนาประเทศอินเดีย

      พ.ศ.๒๕๒๗ เดินทางไปเป็นประธานวางศิลาฤกษ์สร้างวัดไทยกุสินารา ประเทศอินเดีย โดยการอาราธนาของนาย จุมพล โพธิ์ศรีวิสุทธิกุล

งานสมณศักดิ์

     พ.ศ.๒๕๐๖ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี ที่ พระครูโสภณธรรมาจารย์

     พ.ศ.๒๕๑๑ เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทราชทินนามเดิม

     พ.ศ.๒๕๑๕ เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรพระอารามหลวงชั้นเอกราชทินนามเดิม

     พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระโสภณธรรมาจารย์

     พ.พ.๒๕๓๐ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระพระราชปริยัติวิธาน บริหารศาสนกิจ มหาคณิสร บวรสังฆาราม คามวาสี

     พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปริยัติวิธาน ปฏิภาณธรรมโกศล วิมลศาสนกิจ มหาคณิสร บวรสังฆาราม คามวาสี


ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ...

ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา...

      "วันมาฆบูชา" เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์....

อ่านเพิ่ม....

เพจวัดดาวดึงษาราม
ฟังธรรมะ
สวดพระมาลัย